سفارش تبلیغ
صبا

نماز
این وبلاگ می کوشه تا اطلاعاتی نسبت به دانستنی­ها و نکات نماز به شما ارائه بده؛ هرچند آشنا به خیلی از آن هستید ولی من باب یادآوری و کسب هرچه بیشتر معرفت از اقیانوس بیکران نماز، خواندن این جزییات خالی از لطف نمی تونه باشه و اینکه بتونیم یک ارتباط ملکوتی با خدامون داشته باشیم قراره این وبلاگ یک کانال ارتباطی بین نویسنده و دوستارانش باشه، کانالی که ایده­ها، مشکلات و جزییات نماز را با شما درمیان بزاره و از مشارکتتون واز نظرات ارزشمندتان استفاده کنه. امیدوارم در این راه؛ شما هم همراه ما باشید...

 

*. قرائت عمدى ذکرهاى رکوع و سجده به جاى یکدیگر؛ اگر آنها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزوجل بگوید، اشکال ندارد و رکوع و سجده و نماز همگى صحیح هستند.

 

**. اگر شخصى سهوا در سجده ذکر رکوع را بگوید و یا بر عکس، در رکوع ذکر سجده را بگوید و در همان حال متوجه اشتباه خود شده و آن را اصلاح نماید، اشکال ندارد و نمازش صحیح است.

 

***.  اگر نماز گزار در هنگام نماز و یا بعد از فراغت از آن متوجه شود که ذکر رکوع یا سجده را اشتباه گفته است، اگر بعد از رکوع و سجود متوجه شود، چیزى بر او واجب نیست.

 


[ جمعه 91/12/11 ] [ 6:49 عصر ] [ prayer ] [ نظر ]

بخش بعدیه مطلبمون راجبه نماز احتیاطه...

البته مطلبشو بخواست خانومی گذاشتم که امشب سر نمازش شک بین دو و چهار داشت و سوال پرسید از چگونگیش:


کسی که نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از سلام نماز باید فورا نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید.

پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است، بعد از دو سجده تشهد بخواند و سلام دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است،

بعد از دو سجده یک رکعت دیگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام دهد.

نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید نیت آن را به زبان نیاورد، و احتیاط واجب آن است که سوره حمد و "بسم الله " آن را هم آهسته بگوید.

اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست بوده، لازم نیست نماز احتیاط را بخواند، و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد، لازم نیست آن را تمام نماید.

اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعت های نمازش کم بوده، چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده، باید آنچه از نماز را که نخوانده بخواند

و برای سلام بی جا دو سجده سهو نماید، و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام داده، مثلا پشت به قبله کرده، باید نماز را دوباره بجا آورد.

اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده، مثلا در شک بین سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط

بخواند، بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده، نمازش صحیح است .

 

اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط بوده، مثلا در شک بین دو و چهار، دو رکعت نماز احتیاط بخواند،

بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده، باید کسری نماز را به نماز متصل نموده و نماز را هم دوباره بخواند.

اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز احتیاط بوده، مثلا در شک بین سه و چهار، یک رکعت نماز احتیاط بخواند،

بعد بفهمد نماز را دو رکعت خوانده، چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می کند انجام داده، مثلا پشت به قبله کرده،

باید نماز را دوباره بخواند و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده، باید دو رکعت کسری نمازش را بجا آورد و نماز را هم دوباره بخواند.

اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، لازم نیست دو رکعت نماز احتیاط نشسته را بخواند.

اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته یا یک رکعت ایستاده را می خواند یادش بیاید که

نماز را سه رکعت خوانده، باید نماز احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است .

اگر بین دو و سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده را می خواند پیش از رکوع رکعت دوم یادش بیاید

که نماز را سه رکعت خوانده باید بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند و بنابر احتیاط مستحب نماز را دوباره بخواند.

اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام کند

بایدآن را رها کند و کسری نماز را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند مثلا در شک

بین سه و چهار اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می خواند یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، چون

نمی تواند دو رکعت نشسته را به جای دو رکعت ایستاده حساب کند به احتیاط واجب باید نماز احتیاط نشسته را رها کند و دو رکعت کسری نمازش را بخواند و نماز را هم دوباره بجا آورد.

اگر شک کند نماز احتیاطی را که به او واجب بوده بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند و اگر

وقت دارد در صورتی که مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز برنخاسته و کاری هم مثل روگرداندن از قبله که نماز را باطل می کند انجام نداده باید نماز احتیاط را بخواند

و اگر مشغول کار دیگری شده یا کاری که نماز را باطل می کند بجا آورده یا بین نماز و شک او زیاد طول کشیده احتیاط استحبابی آن است که نماز احتیاط را بجا آورد

و نماز را هم دوباره بخواند اگر چه می تواند بنا بر انجام نماز احتیاط گذارد و بر همان اکتفا نماید.

اگر در نماز احتیاط رکنی را زیاد کند یا مثلا به جای یک رکعت دو رکعت بخواند نماز احتیاط باطل می شود و بنابر احتیاط  واجب باید دوباره نماز احتیاط،

و اصل نماز را بخواند.

موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از کارهای آن شک کند چنانچه محل آن نگذشته باید بجا آورد و اگر محلش گذشته باید به شک خود اعتنا نکند

مثلا اگر شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه به رکوع نرفته باید بخواند و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.

اگر در شماره رکعت های نماز احتیاط شک کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد ولی چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند بنابر کمتر گذارد و احتیاط مستحب آن است

که نماز احتیاط را دوباره بخواند و بعد از آن اصل نماز را اعاده نماید.

اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهوا کم یا زیاد شود، سجده سهو ندارد .

اگر بعد از سلام نماز احتیاط، شک کند که یکی از اجزاء یا شرایط آن را بجا آورده یا نه به شک خود اعتنا نکند.

اگر در نماز احتیاط تشهد یا یک سجده را فراموش کند احتیاط آن است که بعد از سلام، آن را قضا نماید اگر چه واجب نیست .

اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد یا دو سجده بر او واجب شود باید اول، نماز احتیاط را بجا آورد.

حکم گمان در رکعت های نماز حکم یقین است، مثلا اگر در نماز چهار رکعتی انسان گمان دارد که نماز را چهار رکعت خوانده نباید نماز احتیاط بخواند

ولی اگر در غیر رکعت ها گمان پیدا کند، باید به احتیاط عمل نماید و دستور در هر موردی طور مخصوصی است که در کتاب های مفصل گفته شده است .

حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر فرق ندارد، مثلا اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت،

چون شک او در نماز دو رکعتی است، نمازش باطل می شود.


امیدوارم به کارتون بیاد... ان شاءا...

همونطور که تو شروع مطالب گفتم این دو مطلب رو به نیابت از مامانی و داداشیم گفتم که انشالا ثوابش برسه بهشون@};-

 


[ دوشنبه 91/9/27 ] [ 12:52 صبح ] [ prayer ] [ نظر ]

بازم سلام

امشب راجب شکیات و نماز احتیاط که تو مطلب بعد میگم میحرفیم....

ثوابش برسه به مامانی و داداشیم که پنج ساله پیش تو همچین شبی تنهامون گذاشتن....دلم شکست

شکیات بر 23 قسم است ، هشت قسم آن نماز را باطل مى کند و به شش قسم آن نباید اعتنایى کرد و نه قسم آن صحیح است .

 

شک هاى باطل :

اگر یکى از این شکها را براى نمازگزار پیش آید، نمازش باطل است :


1- شک در شماره رکعتهاى نمازهاى دو رکعتى

2- شک در شماره رکعتهاى نماز سه رکعتى

3- در شکهاى نمازهاى چهار رکعتى که پاى یک در میان باشد.

4- اگر در نمازهاى چهار رکعتى پیش از تمام شدن سجده دوم شک کند.

5- شک بین 2 و 5 یا 2 و بیشتر از 5.

6- شک بین 3 و 6 یا 3 و بیشتر از 6.

7- شک بین 4 و 6 و یا 4 و بیشتر از 6.


8- شک در رکعتهاى نماز که نداند چند رکعت خوانده

شک هائى که نباید به آن ها اعتنا کرد:

1- شک در چیزى که نمازگزار از محل آن گذشته است مثل اینکه در رکوع شک کند که آیا حمد و سوره را خوانده یا نه .

2- شک بعد از سلام نماز

3- شک بعد از گذشتن وقت نماز

4- شک کسى که زیاد در نماز شک مى کند که به او کثیرالشک مى گویند.

5- شک امام در شماره رکعتهاى نماز در صورتى که ماءموم آن را بداند و یا شک ماءموم در

رکعتهاى نماز در صورتى که شماره آن را امام بداند که در صورت اول ، امام با رجوع به ماءموم رفع شک از خود مى کند

و در صورت دوم ، ماءموم ، با رجوع به امام ، وظیفه خود را انجام مى دهد.
 

6- شک در نمازهاى مستحبى


شک هاى صحیح

در نه صورت اگر نمازگزار در شماره رکعتهاى نماز چهار رکعتى شک کند باید به دستورات زیر عمل نماید:

1- نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، بنا را بر سه مى گذارد و یک رکعت دیگر را مى خواند

و نماز را تمام مى کند سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده ، یا دو رکعت نشسته مى خواند.

2- شک بین دو و چهار بعد از سجده دوم ، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند و دو رکعت نماز احتیاط مى خواند.

3- شک بین دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى کند آنگاه دو رکعت نماز احتیاط ایستاده

و دو رکعت نشسته مى خواند

4- شک بین چهار و پنج بعد از سجده دوم که بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام نموده و بعد از نماز، دو سجده سهو مى کند.

5- شک بین سه و چهار در هر کجاى نماز که باشد بنا را بر چهار مى گذارد

و نماز را تمام مى کند وبعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده مى خواند.


6- شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار بدون رکوع بنشیند

و تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده را بخواند.


7- شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید نماز گزار بدون رکوع بنشیند

و تشهد را بخواند و سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط را ایستاده بخواند.


8- شک بین سه وچهار و پنج در حال ایستاده که باید نمازگزار، بنشیند و سلام دهد

سپس دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو رکعت نشسته بخواند.


9- شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید نمازگزار بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد سپس دو سجده سهو را بجا آورد.[ دوشنبه 91/9/27 ] [ 12:43 صبح ] [ prayer ] [ نظر ]

 

سلامی دوباره...

یه چند روزی بود به واسطه کارا چیزی ننوشته بودم...

امشبم چیزی آماده نکردم ولی دوست دارم یه سری مظالبو که از دیدگاه های مختلف قرآن - پیامبر و امامان و سایر بزرگانه دینه بزارم ولی قبلش یه نکته:

راجب تکبیر مفصل می حرفیم اینم من باب دست خالی نبودن امشبمه

 

سه تکبیر آخر نماز جزو مستحبات نماز است . فرموده اند : مستحب است که انسان پس از تمام کردن نماز قدری در محل نماز بنشیند و به ذکر یا دعا یا تلاوت قرآن مشغول باشد و سه بار گفتن الله اکبر بهترین ذکر است.

یادتون باشه که بعد نماز و بعد سه تکبیر و قبل از پا شدن از روی سجاده عشقتون حتما تسبیحات حضرت زهرا(س) و دعای بعد نماز(ان الله ملائکته...) و دعای فرج حضرت مهدی(الهم کن لولیک...) رو بدون بهم خوردن نظم نماز بخونین...

التماس دعا.

 

 

 


نمازهای پنج گانه روزانه

سوره طه ، آیه 130     :

    ( 130) فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل

( 130 ) غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النهار لعلک ترضی

بر آنچه می  گویند شکیبا باش و پروردگارت را پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن به پاکی بستای و در ساعات شب و اول و آخر روز تسبیح گوی شاید خشنود گردی

 

نماز و وقت شناسی

سوره روم ، آیه 18  :

وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون

سپاس اوراست در آسمانها و زمین ، به هنگام شب و به هنگامی که به نیمروز می  رسید

 

ثابت بودن وقت نماز

سوره نساء ، آیه :103

فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما وقعودا وعلی جنوبکم فاذا

اطماننتم فاقیموا الصلاه ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا

و چون نماز را به پایان بردید خدا را ایستاده یا نشسته و یا به پهلوخوابیده یاد کنید چون از دشمن ایمن گشتید نماز را تمام ادا کنید که نماز بر مؤمنان در وقتهای معین واجب گشته است

 

آداب نماز

سوره اسراء ، آیه 110 :

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایا ما تدعوا فله الاسماء

الحسنی ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا

بگو : چه الله را بخوانید چه رحمان را بخوانید ، هر کدام را که بخوانید،نامهای  نیکو از آن اوست صدایت را به نماز بلند مکن و نیز صدایت رابدان آهسته مکن و میان این دو راهی  برگزین

 

تو ادامه مطلب گفته های با حلاوتی هست که خواندنش شیرینیشو دوچندان می کنه....


                                                                           ادامه مطلب...

[ جمعه 91/9/24 ] [ 2:51 صبح ] [ prayer ] [ نظر ]

 

لَو یَعلَمُ المُصَلّى ما یَغشاهُ مِنَ الرَّحمَةِ لَما رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجودِ؛

اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهى است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت.
"امام علی(ع)(غررالحکم، ج 5، ص 116، ح 7592)"


 

سلام علیکم...

امروز نحوه خواندن نماز دو سه و چهار رکعتی با توضیحات مربوطه رو می زارم.

امیدوارم به کارتون بیاد.

شروع نماز

تکبیرة الاحرام

"نماز" با گفتن "الله اکبر" آغاز می شود، گفتن "الله اکبر" در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به اوست.

اعلام بزرگی پروردگار و دوری جستن از تمام قدرتهای دروغین است.

با این تکبیر به حریم نماز وارد می شویم و برخی کارها بر ما حرام می شود.

هنگامی که نماز را شروع می کنیم باید متوجه باشیم که چه نمازی را می خوانیم؛ مثلا نماز ظهر است یا عصر و آن را تنها برای اطاعت فرمان خداوند بجا آوریم که این همان "نیت" است و از اجزای اصلی نماز به شمار می آید.

 از آغاز تا پایان نماز باید از این کارها که نماز را باطل می کند بپرهیزیم:

1- خوردن و آشامیدن.

2- روی از قبله برگرداندن.

3- سخن گفتن.

4- خندیدن.

5- گریستن.

6- بهم زدن صورت نماز. مثل راه رفتن.

7- کم یا زیاد کردن اجزای اصلی نماز؛ مانند رکوع.

هنگام گفتن "الله اکبر" مستحب است، دستها را تا مقابل گوشها بالا ببریم.

 

قرائت

پس از گفتن "الله اکبر" سوره حمد را می خوانیم:

بسم الله الرحمن الرحیم

(الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ  الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ  مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ إِیَّاکَ نَعْبُدُ وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ

اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِیمَ صِرَاطَ الَّذِینَأَنعَمتَ عَلَیهِمْ غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِمْ وَلاَ الضَّالِّینَ) 


قرائت

پس از سوره حمد، یک سوره(هر سوره ای که دوست داشتی ولی به صورت کامل"حتی بقره 286 آیه ای!!") دیگر از قرآن را می خوانیم به عنوان نمونه، می توان سوره توحید را خواند:

 سوره توحید

بسم الله الرحمن الرحیم

(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُن لَّهُ کُفُوًا أَحَدٌ )

 

پسرها و مردان باید نماز صبح و مغرب و عشا، حمد و سوره را (در رکعت اول و دوم) بلند بخوانند ولی دخترها وبانوان، اگر نا محرم صدای آنان را نشنوند می توانند بلند بخوانند و در نماز ظهر عصر همه باید حمد وسوره را آهسته بخوانند.

انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که اصلا نمی تواند صحیح آن را یاد بگیرد، باید هر طور که می تواند بخواند و بهتر آن است که نماز را به جماعت بجا آورد.

 

رکوع

پس از تمام شدن حمد وسوره سر به رکوع خم می کنیم و دستها را به زانوها می گذاریم و می گوییم:

"سبحان ربی العظیم وبحمده"

و یا می گوییم: "سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله"

 

سجده

سپس سر از رکوع برداشته (می ایستیم) و آنگاه به سجده می رویم و هفت عضو بدن؛ یعنی پیشانی، کف دو دست، سر زانوها و نوک انگشتان بزرگ پا را بر زمین گذاشته و می گوییم:

"سبحان ربی الاعلی وبحمده"

یا "سبحان الله" را سه مرتبه تکرار می کنیم.

در سجده نماز، باید پیشانی را روی خاک یا سنگ یا چیزهای دیگری از زمین بگذاریم.

سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و برای خوراک و پوشاک انسان مصرف نمی شود نیز صحیح است.

مهر نماز که بیشتر در بین ما معمول است، در حقیقت قطعه خاک پاکیزه ای است که نمازگزار همراه خود دارد تا برای سجده، پیشانی را روی آن بگذارد.

 

سجده دوم

پس از سجده اول ، می نشینیم و بار دیگر به سجده رفته و سجده دوم را مانند سجده اول بجا می آوریم.

با تمام شدن سجده دوم، یک رکعت نماز به پایان می رسد؛ یعنی تا بدینجا، رکعت اول نماز را خوانده ایم، بنابراین بطور خلاصه، رکعت اول نماز عبارت است از:

1- تکبیره الاحرام (گفتن "الله اکبر" در آغاز نماز).

2- قرائت (خواندن حمد و سوره).

3- رکوع و ذکر آن.

4- دو سجده و ذکر آنها.

 

رکعت دوم

پس از تمام شدن رکعت اول نماز، بدون آن که صورت نماز به هم بخورد و یا فاصله ای ایجاد شود، از جا برخاسته، بار دیگر می ایستیم و حمد و سوره را به همان ترتیبی که در رکعت اول نماز گفته شد، می خوانیم.

 

قنوت

در رکعت دوم نمازهای روزانه، بعد از تمام شدن حمد و سوره و قبل از رکوع، مستحب است، دستها را روبروی صورت گرفته ودعایی بخوانیم؛ این عمل را "قنوت" گویند.

در قنوت می توان این دعا را خواند:

"ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسن وقنا عذاب النار"

پیامبر خدا (ص) فرمود: "کسی که قنوت نمازش طولانی تر باشد، حسابرسی او در روز قیامت راحت تر است".

پس از قنوت، رکوع وسجده ها را مانند رکعت اول بجا می آوریم.

 

تشهد

در رکعت دوم هر نماز، پس از تمام شدن سجده دوم باید در حالی که رو به قبله نشسته ایم "تشهد" بخوانیم؛

یعنی بگوییم:

"اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علی محمد وال محمد"

 

 سلام

تا اینجا رکعت دوم نماز هم تمام می شود و اگر نماز دو رکعتی باشد؛ مانند نماز صبح، بعد از تشهد، با گفتن سلام، نماز را تمام می کنیم؛ یعنی می گوییم:

السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته

السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

 

اکنون نماز صبح را فرا گرفتیم و چنانچه نمازی که می خوانیم سه رکعتی یا چهار رکعتی باشد، باید در رکعت دوم، بعد از خواندن تشهد، بدون آن که سلام نماز را بگوییم، بایستیم و رکعت سوم نماز را بخوانیم.

 

رکعت سوم

رکعت سوم نماز هم مانند رکعت دوم است، با این تفاوت که در رکعت دوم باید با حمد و سوره بخوانیم، ولی در رکعت سوم، سوره و قنوت ندارد و فقط "حمد" را می خوانیم و یا به جای حمد، سه مرتبه می گوییم:

"سُبحانَ اللهِ والحَمدُ للهِ وَلا اِلهَ الاّ اللهُ واللهُ اکبرُ"

 

پس اگز نماز مغرب می خوانیم، باید بعد از سجده دوم (در رکعت سوم) تشهد بخوانیم وبا سلام، نماز را پایان دهیم.

 

رکعت چهارم

اگر نمازی که می خوانیم چهار رکعتی باشد؛ یعنی: نماز ظهر یا عصر یا عشا؛ پس از سجده ها (در رکعت سوم) بدون آن که تشهد یا سلام را بخوانیم، می ایستیم و رکعت چهارم را مانند رکعت سوم انجام می دهیم و در پایان نماز؛ یعنی پس از سجده دوم می نشینیم و تشهد و سلام را می خوانیم و نماز را تمام می کنیم.

تو ادامه مطلب یه سری توضیحات اومده من باب اقصام نماز و توضیحات و اذکار مربوطه، یه نظر بدونه ضرره!

 

  ادامه مطلب...

[ یکشنبه 91/9/19 ] [ 8:43 صبح ] [ prayer ] [ نظر ]

 

به نام خدای بی نیاز

یا أیُّها الَّذینَ آمَنوا ارْکَعُوا و اسْجُدُوا و اعْبُدُوا رَبَّکُم و افْعَلُوا الخَیْرَ لَعلَّکُم تُفْلِحُونَ

اى کسانى که ایمان آورده‏اید! رکوع کنید و سجده کنید و پروردگارتان را عبادت و بندگى نمایید و کار خوب انجام دهید شاید که رستگار شوید

 

سلام به دوستای گلم

تا اونجایی که من متوجه شدم دین اسلام انجام فرایض دینی رو واسه مومنا آسان گرفنه، شاید آسان کلمه درستی نباشه اگه یه واژه بهتر پیدا کردم حتما جایگزین میکنم!! ولی دلیل سهل گیری انجام فرایض(نشسته خواندن نماز مستحبی، خواندن ناقص نمازهای قضا(خواندن یک بار تسبیحات، یک بار سلام پایانی و...)، جابجا شدن در نماز به جهت تغییر درست قبله بطوری که فرم نمازگزار بهم نریزد،وضوداشتن دائمی خانم ها و پهن کردن جانمازو خواندن ذکرو قرآن در وقت نماز موقعی که خانم ها عذر شرعی به جهت خواندن نماز دارند، قطع کردن صدای موبایل البته با شرایط خاصی و ... که همه اینها دلیل اینه که خدا می خواد همه مردم در هر درجه ای از توانایی عبادتشونم ترک نکنند و حتی تو بدترین وضیعت جسمی هم اومده شرایط تعریف کرده واسه انجام عبادت... بهر صورت اینجا شاید منظور خدا این باشه که عبادتمو کنید بی هیچ بهانه ای که هر جور شک و بهونه ای جواب داره و همونم قبوله شما فقط اون فریضه رو بجا بیار باقیش با من....

امروز می خوام راجب یکی از اون بخشای آسونه نماز بگم که البته نخواندنش در نماز موردی نداره ولی خواندنش کلی ثواب و ارزش واسه اون بنده نمازگزار خدا.

درست فهمیدین!!

منظورم قنوته!!

هیچی نمی خواد بعد خواندن سوره در رکعت دوم دستاتونو رو به آسمون بگیرینو هر چی دوست دارین از خدا بخواین(دعا کنید) که مطمئن باشین خدا هم جوابتونو میده اگه به صلاح بندش باشه!!

راسی می تونین قنوت رو با هر زبانی بخونین!!

تو نماز فارسی بحرفیم!!!!

بعلـــــــــــــه!! این یکی از نکات جالب نمازه هر چی دوست داری از خدا بخواه با هر زبانی که دوست داری بهش بگو مطمئن باش حتی با زبان مادریتم میشنوه و گوش میده که چی می خوای ازش!!

میدونین خدا خیلی دوستمون داره هیچی واسه بندش کم نمیگزاره!!

آخه چجوری میشه جواب این همه خوبی رو داد؟!!!  سخته که بخوایم یه خرده به حرفاش گوش کنیم!! خیلی سخته که بنده خوبی واسش باشیم؟! مال حرام توو خوونمون نبریم، حق مردمو ضایع نکنیم....

از اصل موضوع دور نشم، قنوت شرایط خاصی نداره، ولی نتایجش برخلافه شرایطش خیلی خاصه و خوب...

یه نکته در تکرار رکوع در تبعیت از امام جماعت 

در صورتیکه در نماز جماعت، امام به قنوت (که مستحب است) برود و مأموم سهواً به رکوع رفته و به دلیل اصل تبعیت، مجدداً به همان قنوت ملحق شود، نماز مأموم صحیح است و چیزى بر او لازم نیست.

 

تعریف قنوت‏ 
قنوت در لغت به طور مطلق به معناى خضوع و فرمانبردارى ‏و تسلیم بودن است، و به دعا و نماز و پرستش نیز به عنوان مصداقهاى‏ خضوع  و تبعیت از خداوند، قنوت گفته مى‏شود. اما در اصطلاح ‏فقهى، قنوت، دعا به شیوه خاص ودر موقعیت مخصوصى از نمازاست.

1.      قنوت عبارت است از دعا کردن با بلند کردن دستها در مقابل‏صورت به گونه‏اى که کف دستها به طرف آسمان وپشت دستها به سوى‏زمین باشد (احتیاطا دست‌ها را مقابل صورت بلند کند و بقصد رجاء کف آنها را رو به آسمان و پهلوی هم نگهدارد و غیر شست، انگشت های دیگر را بهم بچسباند و بکف دست ها نگاه کند)، ودر اغلب نمازها بعد از خواندن حمد وسوره وقبل از رکوع رکعت دوم، انجام مى‏شود و اگر نماز گزار بدون بلند کردن‏دستها، دعا بخواند، ثواب دعا را - ان شاء اللَّه - خواهد داشت.

2.      قنوت در همه نمازهاى واجب ومستحب، مستحب است و درنمازهاى واجب یومیه‏اى که با صداى بلند خوانده مى‏شود مخصوصاً در نمازهاى صبح  و مغرب وجمعه و همچنین در نماز وتر(با آن که یک رکعت میباشد، خواندن قنوت پیش از رکوع) استحباب آن مؤکد است.

3.      اگر عمدا قنوت خوانده نشود قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از آن که باندازه رکوع خم شود یادش بیاید ، مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکوع یادش بیاید، مستحب است بعد از رکوع قضا کند و اگر در سجده یادش بیاید، مستحب است بعد از سلام نماز قضا نماید.

4.      استحباب قنوت - همانطورکه گفتیم - فقط یکبار قبل از رکوع‏ رکعت دوم هرنماز است مگر در موارد ذیل که موقعیت و ترتیب‏خاصى دارد:
الف - نماز عیدین: نماز عید فطر و عید قربان، پنج قنوت در رکعت ‏اول وچهار قنوت در رکعت دوم دارد.
ب - نماز آیات: این نماز دویا پنج قنوت دارد که در جاى خود - ان‏شاء اللَّه - به آن اشاره خواهد شد.
ج - نماز جمعه: نماز جمعه دوقنوت دارد یکى قبل از رکوع رکعت‏اول ودیگرى بعد از رکوع رکعت دوم.
د - نماز وتر: در نماز وتر نیز به پیروى از امام کاظم‏علیه السلام دعا بعد ازرکوع مستحب است.

5.      در قنوت، خواندن ذکر مخصوص شرط نیست بلکه جایز است  ‏نمازگزار هردعا و ذکر و مناجاتى را که بخواهد بخواند اگر چه یک سبحان الله باشد، کافیست و صلوات ‏بر پیامبرصلى الله علیه وآله بفرستد و براى خود و پدر و مادر و مؤمنین و مؤمنات‏طلب آمرزش نماید. 
همچنین جایز است قرآن، مخصوصاً آیات مشتمل بردعا را بخواند، ولى بهتر این است که دعاها و ذکرهاى منقول از پیامبرصلى الله علیه وآله ‏و ائمه طاهرین ‏علیه السلام خوانده شود که بهتر از همه کلمات فرج است:

لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُ‏الْعَظِیمُ، سُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَواتِ‏السَّبْعِ وَرَبِّ الْأَرَضِین السَّبْعِ، وَمَا فِیهِنَّ وَمَا بَیْنَهُنَّ وَمَا فَوْقَهُنَّ وَمَا تْحتَهُنَّ، ورَبِّ الْعَرْشِ‏الْعَظِیم، وَالْحَمْدُ للَّهِ‏ِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

6.      جایز است به غیر عربى دعا بخواند گرچه احوط ترک آن است.

7.      بهتر این است که قنوت را با صلوات برپیامبر وآل او آغاز کند و با صلوات بر او وآل او ختم نماید بلکه بهتر است در وسط قنوت هم‏ صلوات بفرستد.

8.      مستحب است قنوت در نماز مخصوصاً در نماز وتر طول داده‏شود.

9.      در همه نمازها - چه نمازهایى که بلند خوانده مى‏شود یا آهسته - مستحب است قنوت با صداى بلند خوانده شود، حتى مأموم، در نمازجماعت، در صورتیکه امام جماعت صداى او را نشنود.

*اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم 

 

*رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ(آیه ی 8 سوره ی آل عمران)
پروردگارا پس از آنکه ما را هدایت کردى دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتى بر ما ارزانى دار که تو خود بخشایشگرى.


*رَبَّنَا اغْفِرْ لی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسابُ؛ (آیه ی 41 سوره ابراهیم)
پروردگارا روزى که حساب برپا مى‏شود بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى.

 

*رَبِّ زِدنی عِلمَاً و إِیماناً وَ عَمَلاً صالِحاً وَ أَلحِقنی بالصّالِحین
پروردگارا بر دانش و و ایمان و اعمال شایسته ام بیافزای ومن را به صالحان ملحق گردان

 

*رَبِّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَّلاةِ
پروردگارا مرا از برپادارندگان نماز قرار ده

 

تو ادامه مطلب یه لیست از انواع دعاها قرار داذم که دیدنش خارج از لطف نیست و اگه شما هم دعایی دارید که به درد بندگان خدا می خوره تو بخش نظرات بزارید، لطفا...

 

 

ادامه مطلب...

[ جمعه 91/9/17 ] [ 7:20 عصر ] [ prayer ] [ نظر ]


واسه اینکه تو نوشتن مطالب پارسی بلاگ یه حد محدودی واسه نوشته ها هست بخش ادعیه قنوت رو به دو بخش تقسیم کردم
ان شاءا... که به کارتون بیاد..

 دعای قنوت امام علی (ع    )

خدای فریادرس من

به شکایت نزدتوآمدم اما

،نمی دانم ازکدامین درد بایدم نالیدن

ازفراق محبوب تو مصطفی(ص)

یا غیبت آشکارترین حجتت بر گسترده هستی

،از کمی دوستان یکرنگ و یکدل

یا بسیاری دشمنان هرزه

ازهجوم ناپاک مردمان

،یا برآمدن طوفان های بلا

نمی دانم کدامین رنج، دست نوازش تورا برسرم می کشاند

لیک کویر تفتیده ی جانم

،باران عدل تورا انتظار می کشد

تا کام خشکیده اش سیراب گردد

و دل آزرده ام ظهور عزیزی را می طلبد

.تا عمیق زخم هایش التیام یابد

.به لطف رحمتت دل بسته ام

 

قنوت ساحران ایمان آورده به موسی

فرعون ذی الاوتاد
وتد یعنی میخ این فرعون خیلی بیرحم و وحشی بود مخالفینش را به طرق وحشتناک به قتل می رساند. اگر می خواست کسی را 
بکشد آنها را با دوتا میخ بلند به نخل های بزرگ میخکوب میکرد و این میخها به دوطرف سینه تو گودی شانه ها کوبیده می شد تا هم 
مقتول بیچاره آهسته آهسته شاهد مرگ خودش باشد و زجر بکشد وهم مایه عبرت دیگران باشد و کسی جرئت مخالفت با او را 
نداشته باشد و... .
ساحران به حضرت موسی ایمان آوردند وبهتر از هر کسی می دانند چه عاقبتی در انتظارشان است اما از خدا فقط یک چیز می خواهند

ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین


افراغ در لغت یعنی خالی کردن وچپه کردن تمام محتویات یک پیمانه در پیمانه ای دیگر مثل خالی کردن تمام آب یک لیوان در یک لیوان دیگر.
ساحران از خداوندی که به او ایمان حقیقی دارند می خواهند که خدا تمام صبر را در ظرف سینه آنها بریزد تا ایمانشان در زیر 
شکنجه های فرعون دوام بیاورد و با ایمان بمیرند.

 

ادامه مطلب...

[ جمعه 91/9/17 ] [ 7:19 عصر ] [ prayer ] [ نظر ]

 

سلام...

مطلب این پست راجع به تسبیحه اونم بخاطر اشتباه تایپیه دیشبم!!!

از دوستای خوبم بخاطر نظراتشون ممنونم...

نظراتی که به جهت بهتر شدن این وبلاگه، و بابت اشتباهات سهویم عذر می خوام.

دوستی راجع به صحت و درستی مطالب پرسیدن باید بگم که تا اونجایی که امکانش باشه دنبال درستیش میگردم و حتی اگه مطلبی یافت نکردم میسنجم که آیا نوشتنه اون در صورت نادرستیش باعث ناحقی بر روی بنده های خدا نشه، مثه مطلبی راجب نماز تهیه مسجد، که متاسفانه نتونستم دلیل روشنی براش پیدا کنم و فقط به جهت اینکه واسه سازنده بنا اجر و التماس دعا داره اونو گذاشتم و ان شاءا... که درست باشه.

مطلب دیگه اینکه معمولا این متن هارو تو نیمه های شب می نویسم احتمال غلط نگارشی اون بخاطر تاریکی و خواب آلودگی زیاده و امیدوارم بر من ببخشید و از دوست عزیزم هم متشکرم که به موقع بهم متذکر شدند....

و سر آخرم بعضیا که خلاصه مطلب و البته مفیدشو به جای مطالب طولانی خواستن باید بگم به روی چشم...   @};- از امشب فقط مطالب اصلی هر بخش بیان میشه و توضیحات تکمیلی و منابع اون با کلیک بر روی ادامه مطلب...

بریم سر اصل مطلب...

همونی که هم دست مومن هست و هم دست...

تسبیح:

بمعنی سبحان الله گفتن است چون تکبیر که الله اکبر و تحمید الحمدالله گفتن است. تسبیح سی و چهار دانه ای که تسبیح اصلی (تسبیح اولیه که برای شمارش 34 سبحان الله بکار میرفته) می باشد و اغلب جنس دانه های آن از گل قبرهای اماکن متبر که می باشد که با قالب گیری ساخته می شود.

پیدایش تسبیح در اسلام داستانی دارد که نزدیک به افسانه است. معروفست که حضرت پیغمبر (ص) بدخترش حضرت زهرا فرمود که در اتمام هر نماز سی و چهار بار سبحان الله گفتن صوابی بزرگ خواهد داشت، و حضرت زهرا برای این منظور نخی سبز رنگ (گویا به همین علت است که انتخاب نخ سبز رنگ را برای تسبیح نماز مستحب می دانند) را سی و چهار بار گره زد و از آن برای حساب و شمارش سبحان الله گفتن در اتمام هر نماز استفاده می نموده اند. بعدها نیز از خاک قبر حضرت حمزه دانه های درست کردند تا تسبیح به صورت تبرک و به شکل امروزی در آمد. گرچه گفته فوق تقریباً بعید به نظر می رسد ولی امکان حقیقی بودن داستان فوق را می توان به این دلیل بیان داشت که تسبیح در اسلام از زمان پیغمبر (ص) پیدا شده و از بدو پیدایش اسلام تسبیح به منظور دینی به کار رفت تا اینکه کم کم به صورت تفننی فعلی در آمد.

 

فلسفه اون و اینکه از کجا اومد و به کجا میره رو تو ادامه مطلب

 

 

ادامه مطلب...

[ پنج شنبه 91/9/16 ] [ 12:16 صبح ] [ prayer ] [ نظر ]

 

تسبیحات اربعه

تسبیحات چهارگانه عجیب...

 

تفاسیر مختلف و معانی آن...

برام جالب بود، واسه اولین باره که اینارو شنیدمو دیدم...

تا بحال زیاد بهش توجه نمیکردم، حتی نه به این دید!!!  البته نه اینکه غلط بخونم و معنی ستایش آمیزشو ندونم ولی به این شکل به این چهار تسبیح نگاه نکرده بودم.

شاید برای بعضبا مثه من جالب باشه و البته خالی از لطف نباشه حرفیدن راجع به اون...

 

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»

وقتی بیشتر بهش فکر می کنیم و جدا جدا میبینیمو میسنجیم.. وای خدا!! جالبه و رمزآلود...

آخه چرا تسبیحات؟! فقط سبحان الله شرایط تسبیح رو داره!! و بقیه (الحمدالله)تحمید و (لااله الا الله)تهلیل و (الله اکبر)تکبیر.

یکی از چیزایی که راجب این قضیه پیدا کردم اینه که:

تسبیح به معنای منزّه دانستن خدا از عیب و نقص است ؛ از این حیث ، تحمید هم تسبیح است ؛ زیرا تحمید منزه دانستن خدا از هر ناپسندی است ، زیرا گفته شده : « التحمید هو الثناء على علوه و ارتفاعه ذاتا و صفاتا و أفعالا عن کل نقیصة و علة »؛ یعنی تحمید همان ثنایی است که بر بزرگی و رفعت شأن خدا از نظر ذات و صفات و افعال ، صورت می گیرد .

 تهلیل نیز تسبیح است ؛ زیرا تنزیه خدا از هر گونه شریک و همتاست .

تکبیر نیز تسبیح است ؛چرا که  تنزیه خدا از هر گونه محدودیت و توصیف ناقص است .

بنابراین سه ذکر تحمید و تهلیل و تکبیرهم خود، نوعی تسبیح  ، بلکه سرور همه تسبیحات هستند .(عبد الحسین طیب، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج‏1، ص 172 ؛ میانجی محمد باقر، بدائع الکلام فی تفسیر آیات الأحکام، ص 171)

 در رکعات سوم و چهارم نماز می توان به جای حمد تسبیحات اربعه را خواند که سرّ چهارگانه بودن این تکبیرات چهار ضلعی بودن کعبه و بیت المعمور و عرش الهی است. (عبدالله ، جوادی آملی ، اسرار الصلوة ، ص79)

به عبارت دیگر حقیقت عینی و خارجی که این تسبیحات به آن اشاره دارند ، یک موجود واقعی و عینی در عالم برتر به نام بیت المعمور است که چهار وجه دارد و هر قسمت از این تسبیحات به یکی از آن وجوه اشاره می کنند .

در ابتدای تسبیحات نمازگزار سبحان الله گفته و خداوند را از نسبتهایی که مخلوقین به او می دهند پاک و منزه می شمرد و اقرار می کند که عبادت ما شایسته مقام قدس او نیست، اما چون خود خدا اذن داده و بلکه امر فرموده که همین عبادتهای ناقص را انجام دهیم ادامه داده و از این بابت از خداوند قدردانی نموده و حمد و ثنای الهی را بر زبان جاری می کند و سپس لا اله الا الله گفته و اعلام می کند که هر گونه ستایش و پرستش فقط مخصوص خداست و لیس فی الدار غیره دیار، و در پایان الله اکبر گفته و مجدداً تاکید می نماید که اینها که ما می فهمیم و بر زبان جاری می نماییم هرگز لایق مقام ربوبی نبوده و خداوند متعال بزرگتر از آن است که به وصف در آید.

همچنین گفته شده که الحمدلله اشاره به توحید افعالی و لااله الا الله اشاره به توحید صفاتی و اسمائی و الله اکبر اشاره به توحید ذاتی دارد و سبحان الله ابتدای تسبیحات بیانگر تنزیه خداوند از تمامی این مراتب تصور شده می باشد . و چون سوره حمد نیز به نوعی مشتمل بر این توحیدات ثلاثه است این تسبیحات می توانند در رکعات سوم و چهارم ، جایگزین سوره حمد گردند. (قاضی سعید محمدبن محمد مفید قمی ، الاربعینات، ص46-47) 

من میخواستم این پست وبلاگو بزارم رو قضیه خواندن تسبیحات به جای حمد(تسبیحات اربعه از زمان پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بوده منتهی می دانید که نمازگزار مخیّر است در رکعت سوم و چهام سوره حمد بخواند یا تسبیحات اربعه، اهل سنت فقط سوره ی حمد را می خوانند.) و مسائل مربوط به اون ولی وقتی به خود تسبیحات رسیدم و مشغول جمع آوری مطالب شدم دلم گفت که بجا مسائلش اول خودشو بشناس بعد...!!!

خب... حالا هم که قضیه به اینجا رسید و ادامش...

و اما یه چیز جالب از تفسیر تسبیحات دوست داشتنیه چهارگانمون...

امام حسین علیه السلام: مردى یهودى خدمت رسول خداصلى الله علیه وآله رسید و... گفت: من از ده سخن که خداى تعالى در بقعه مبارکه، در مناجات موسى، به او عطا فرمود، از تو مى پرسم که آنها را جز پیامبر مرسل یا ملک مقرب نمى داند.

پیامبرصلى الله علیه وآله فرمود: از هر چه مى خواهى، بپرس.

گفت: براى من، از تفسیر "سبحان اللَّه والحمدللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر" بگو.

پیامبرصلى الله علیه وآله فرمود: خدا مى دانست که آدمیزاد و جن، به خداى تعالى دروغ مى بندند، پس فرمود: سبحان اللَّه یعنى او از آنچه آنها مى گویند پاک و مبرا است. سبحان الله...

اما الحمدللَّه . خدا مى دانست که بندگان نمى توانند سپاس نعمت هایش را به جاى آورند. پس خودش را ستایش نمود، پیش از آنکه خلایق او را حمد کنند. اگر این کلام الهى نبود، خداوند به هیچ کس نعمتى نمى داد. الحمدالله!!

اما لااله الااللَّه . معنى این سخن، وحدانیت خداوند است. خدا هیچ عملى را جز به وسیله آن نمى پذیرد و جز به واسطه آن کسى وارد بهشت نمى شود. این کلام را، «کلمه تقوى» گفته اند چون در روز قیامت، ترازوى عمل را سنگین مى کند. لااله الا الله.

اما اللَّه اکبر. بالاتر و والاتر از آن، سخنى نیست و نزد خدا محبوب ترین است. اللَّه اکبر یعنى بزرگتر از خدا چیزى نیست. عظمت این کلمه از آن رو است که به خاطر کرامتى که نزد خدا دارد، آغاز هر نمازى با آن است و نامى است از نام هاى برتر و بزرگ تر خدا. الله اکبر! الله اکبر! (الاختصاص، شیخ مفید، ص 40.)

و بشنوید از ارتباط این چهار حرف:

تسبیح (سبحان الله) به معنای اعلام انزجار از طرز فکر مشرکان است: «سبحان الله عما یشرکون» حشر/23 و «سبحان الله عَما یصفون» صافات/159 ؛ در حقیقت، «سبحان الله» تبرّی عمومی از همه کسانی است که نسبت به خدای سبحان دارای بینش شرک آلودند. اما تحمید «الحمد لله» یعنی حمد مخصوص خداوند است و چون خدا می‏دانست که بندگان، شکر او را به طور شایسته ادا نمی‏کنند، خودش بر خود، حمد روا داشت. یعنی او خود را چنین حمد کرده است، تا دیگران آگاه شوند. اما تهلیل (لا اله الاّ الله) برای نفی هر گونه آلهه باطل و اثبات الوهیت خداوند هستی است. (لا اله الاّ الله) کلمه توحید است و هیچ عملی بدون آن مقبول نیست:«لایَقبل اللهُ الأَعمال اِلا بَها و هی کَلِمة التقوی»؛ (بحار/9/294) . حتی خیرات کافر نیز مورد قبول نیست، زیرا اگر کسی اهل «لا اله الاّ الله» نبود، ترازوی اعمالش سبک است و کسی که میزان اعمال او سبک و تهی باشد اهل دوزخ است: «و أَما مَن خَفّت مَوازینه فأُمه هاویة و ما أَدریک ماهیة نار حامیة» قارعه/8-11 . از این رو تهلیل، کلمه تقواست و کلمه‏ای است که ترازوی اعمال انسان را سنگین می‏کند: «یَثقل لله بها المَوازین یَوم القیامة» ؛(بحار/9/294) و وقتی ترازو سنگین شد، صاحب عمل در «عیشة راضیة» به سر می‏برد: «فأما مَن ثَقلت مَوزاینه فهو فی عیشةٍ راضیة» قارعه/6-7 . آنگاه در تفسیر تکبیر (الله اکبر) فرمود: «فهی کلمة أَعلی الکَلمات و أحبها الی الله عزّ و جلّ» (بحار9/294)؛ کلمه تکبیر از سایر کلمات، برجسته تر و نزد خداوند محبوبتر است. «الله اکبر»، یعنی چیزی از خدای سبحان بزرگتر نیست. گرچه در تفسیر «الله أکبر» گفته شد:«اِنه أَکبر مِن أن یُوصف»، لیکن آیات «سبحان الله عما یصفون»صافات/159 و «سبحان الله عما یُشرکون» حشر/23 ، این مفهوم تنزیهی را تبیین می‏کند. «الله اکبر» یعنی خدا از هر چیزی بزرگتر است و در نتیجه، بزرگتر از آن است که وصف شود. غرض آن که عمومیت «شیء» شامل وصف کردن نیز می‏شود، یعنی خداوند از وصف شدن هم بزرگتر است. سپس رسول گرامی(ص) فرمود: در عظمت این کلمه (الله اکبر) همین بس که نماز، یعنی ستون دین و مناجات نماز گزار با خدا، بدون آن شروع نمی‏شود: «لا تفُتح الصَلاة اِلا بها لِکَرامتها عَلی الله و هو الِاسم الَأعزّ الرکرم»؛ (بحار9/294). آیة الله جوادی آملی،تفسیر موضوعی قرآن کریم ج 9 (سیرة رسول اکرم در قرآن)

....

خیلی دوست دارم بحث رو ادامه بدم اما دیگه همه خوابیدن حتی خانومی!! و منم چشام نیم بنده:دی و اینکه ادامه کار باعثه آزارشون...

واو!

مطمئنا خیلی چیزای دیگه ای هم هست که هنوز کوچکترین اطلاعی ازش ندارم!!!

خدا کمک کنه همین شتاب و علاقه ای که واسه دونستن این چیزا دارم حداقل تا دونستن واجباتم بمونه و بتونم بفهممشون...

ان شاءا...

فعلا....

 


[ سه شنبه 91/9/14 ] [ 11:24 عصر ] [ prayer ] [ نظر ]

 

سلامی دوباره....

بازم اومدم، اینبار راجع به یه مقوله ای که خودمم گاه گاه انجامش میدم بحرفم و البته الان یه خرده بهتر شدم!!:دی

خب مطلب امشب که می خوام راجبش بدونم سریع خواندن نمازه.

طبق جستجوهایی که انجام دادم سریع خواندن نماز از بدترین کارهاییست که یه مومن میتونه انجام بده بطوری که امام صادق(ع) میفرمایند که امام علی(ع)  به مردی که نمازش را به سرعت می خواند نگاه کرد. امام(ع)  پرسید از چه وقتی این طور نماز می خوانی ؟                     

مرد پاسخ داد از فلان وقت تا به حال .

امام(ع)  فرمود .. نماز خواندن تو در پیش خداوند  مثل کلاغی است که به سرعت از زمین دانه می چیند . اگر تو به این حالت بمیری به غیر دین پیامبر اسلام مرده ای .

امام فرمود ..همانا دزد ترین مردم کسی است که از نمازش بدزد(کم کند)....

وای به حال من...!!!

ولی یه حکایت دیگس که یه جورایی دلیل میشه واسه سریع خواندن نماز در شرایط خاص!!!

 

""عصر پیامبر (ص) بود. ظهر فرا رسید، مؤذن در مسجد النبی مدینه اذان ظهر را گفت و مردم را به شرکت در نماز جماعت، باپیامبر (ص) دعوت نمود  .
پیامبر (ص) به مسجد آمد، مسلمین ازدحام کردند و صفوف نماز تشکیل شد، و نماز جماعت شروع گردید، در وسطهای نماز ناگاه دیدند رسول خدا (ص) می‌خواهد با شتاب و عجله نماز را تمام کند.
خدایا چه شده است؟! مگر بیماری شدیدی بر پیامبر (ص) عارض گردیده؟! 
او همواره به وقار و آرامش در نماز سفارش می‌کرد، اکنون چرا مستحبات نماز را رعایت نمی‌کند؛ آن همه عجله برای چه؟ چرا؟ یعنی چه؟! 
چند لحظه نگذشت که نماز به پایان رسید، مردم به نزد آن حضرت شتافتند؛ احوال پرسیدند، می‌گفتند:
« ای رسول خدا!‌آیا پیشامدی شده؟ حادثة بدی رخ داده؟ چرا نماز را اینگونه با شتاب و عجله به پایان رساندی؟!»
پاسخ همة این چراها، فقط این جمله بود، که پیامبر(ص) به آنها فرمود:
« اَما سُمِعًتُمً صُراخَ الصّبِیّ » : آیا شما صدای گریه و جیغ کودک شیرخوار را نشنیدید؟
معلوم شد کودک شیرخواری در نزدیکی آنجا گریه می‌کند و کسی نبود که او را آرام نماید، پیامبر (ص) نماز را با شتاب تمام کرد، تاکودک را آرامش و نوازش دهد.

""

حالا خاص بودنش تا چه حدی می تونه باشه دیگه اله علم!!

به هرحال امیدوارم من و کسایی مثه من که نمازشونو یه خرده سریع میخوونیم جزو اون دزدا نباشیم!!!! البته سعی می کنم لااقل آروم آرومم که شده این سریع خواندن رو ترک کنم!!!

بگذریم...

و اما از هرچه بگذریم سخن دوست خوش تر است.

توو ادامه مطلب جزیات مطالب بالارو می تونین بخونین و اگه هم نظری دادین من باب راهنمایی و درست کردن مطالبی که عنوان کردم که دستتون هم درد نکنه اگرم که نه بازم هم همون... ادامه مطلب...

[ سه شنبه 91/9/14 ] [ 8:57 عصر ] [ prayer ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes Manipulation By بهمنآذرنیوشان :.
درباره وبلاگ

من نه عارفم، نه ملا، نه طلبه­ام و نه.... منم مثه خیلیای شما یه آدم عادی­ام و نسبت به خیلی چیزای نماز شناخت ندارم ولی وقتی خواستم یه تحقیقی راجع به نماز و سوالاتم در این باب انجام بدم، به این فکر کردم که این سوالات ممکنه سوال شما هم باشه. برا همین در اینجا مطالبمو میزارم تا ان­شاء­ا... واسه دیگران مفید واقع بشه...
موضوعات وب
آرشیو مطالب
امکانات وب


بازدید امروز: 11
بازدید دیروز: 7
کل بازدیدها: 31425